Diş Hekimliği Fakültesi

Çalışma Usul ve Esasları

Eğitim Koordinatörlüğü bir başkan, dönem koordinatörlerinden, kurul ve ders sorumlularından oluşur ve eğitim-öğretim ile ilgili konularda Dekana ve Fakülte Kuruluna danışmanlık yapar.

Eğitim Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Diş Hekimliği derslerinin, ders kurullarının, klinik uygulamaların başlama ve bitiş tarihlerini ilgili Dönem Koordinatörü ile birlikte belirlemek ve en geç önceki dönemin Mayıs ayı başında Dekanlığa önermek.
 2. Sınav tarihlerini ilgili Dönem Koordinatörleri ile birlikte belirleyip en geç önceki dönemin Mayıs ayı başında Dekanlığa önermek.
 3. Mezuniyet öncesi eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu konuda Dekanlığa önerilerde bulunmak.
 4. Eğitim ve sınavların programa uygun olarak yürütülmesini denetlemek.
 5. Dershane, laboratuvar ve diğer eğitim birimlerinin koşullarının, eğitim programına uygunluğunu izlemek, aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerilerini Dekana iletmek.
 6. Sınav formları ve kayıtlarının sınav tarihinden başlayarak en az iki yıl süreyle güvenli biçimde saklanmasını sağlamak.
 7. Dönem koordinatörleri, ders kurulu koordinatörlerinin görevlerini denetlemek, talep ve önerilerini değerlendirerek yerine getirilmesi için Dekana sunmak.
 8. Dekanın vereceği diğer işleri yapmak.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından dekan tarafından 3 yıl için görevlendirilir.

Eğitim Koordinatörlüğü başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Eğitim Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını planlamak, yürütmek ve denetlemek
 2. Tüm eğitim-öğretimin fakültenin misyon, vizyon ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlamak ve denetlemek
 3. Koordinatörler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve koordinatörlüğün çalışmalarından sorumlu olmak
 4. Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazlarına ilişkin gerekli incelemelerin yapılmasını, sonuçlandırılmasını ve öğrenciye bildirilmesini sağlamak. Gerekli gördüğü durumlarda itirazları ve sonuçlarını Fakülte Yönetim Kurulu’na sevketmek.

Dönem Koordinatörleri Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Eğitim Koordinatörlüğü Başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilir. Her dönem için bir öğretim üyesi koordinatör olarak görevlendirilir. Koordinatörlerin görev süreleri bir eğitim yılı olup, gerektiğinde bu süre uzatılabilir.

Dönem Koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Eğitim Koordinatörlüğü Başkanı ile birlikte dersler, ders kurulları ve klinik uygulama sürelerinin başlama, bitiş ve sınav tarihlerini eğitim yılı başlamadan en az dört ay önce belirlemek.
 2. İlgili ders kurulu programlarının ders kurulu sorumluları ile, klinik uygulama programlarının ise klinik uygulama yöneticilerince hazırlanmasını ve ilgili öğretim elemanlarına ulaştırılmasını sağlamak.
 3. Eğitim çalışmalarının programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Klinik uygulama ve derslerin koordinasyonunu sağlamak.
 4. Yıl sonu Kurul Final Sınavı ve Bütünleme sınavları için soru talebinde bulunmak, sınava girecek öğrenci listesinin oluşturmak, sınav öncesinde ilgili dersin öğretim üyelerine bastırdığı soruları onaylatmak, Yıl Sonu Kurul Final Sınavı ve Bütünleme sınavlarını uygulamak ve evrakları eksiksiz bir şekilde zarflayarak EğitimKoordinatörlüğü Başkanının onayı ile arşive iletmek.
 5. Sınavların yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, bunun için sınav salonlarının hazırlanmasını, salon başkanları ve gözetmenlerinin görevlendirilmesini, cevap formlarının hazırlanmasını sağlamak, sınavların disiplin içinde ve kurallara uygun yapılmasını denetlemek, sınav süresince ortaya çıkacak problemlere çözüm getirilmesini sağlamak. Bu işleri yapmakla görevli ders kurulu sorumluları ve klinik uygulama yöneticilerini koordine etmek.
 6. Yıl sonu Final ve Bütünleme sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak ve bu sonuçların sınav/klinik uygulama tarihinden sonra en geç üç gün içinde Koordinatörlük sekreteryasına ulaşmasını sağlamak.
 7. Dershane ve klinik uygulama koşullarının eğitim programına uygunluğunu izlemek, aksaklıkları belirlemek ve çözüm önerilerini Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığına sunmak.
 8. Sorumlu olduğu dönem ile ilgili eğitim programlarında yapılmasını düşündükleri değişiklik ve yeni düzenlemeleri Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığına bildirmek ve önerilerde bulunmak.
 9. Eğitim uygulamalarını izleyip değerlendirmek amacıyla, gerekli görüldüğünde toplantı yapmak.
 10. Ders Kurul Sorumluları, klinik uygulama yöneticilerinin görevlerini denetlemek, talep ve önerilerini değerlendirerek yerine getirmek.

Dönem koordinatörünün önerisi ile Dekan tarafından 1 yıllık süre ile görevlendirilir. Gerekli durumlarda süre uzatılabilir.

Kurul Sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Eğitim takviminin ve gerekli dokümanların eğitim yılı başlamadan hazırlanmasını sağlamak ve öğretim elemanlarına ve öğrencilere eğitim yılı başlamadan en az bir ay önce duyurmak.
 2. Eğitim programının başlamasından bir ay öncesine kadar öğretim üyelerinden gelecek yazılı ders programı zaman değişikliği önerilerini inceleyerek, eğitim programının entegrasyonunu aksatmayacak düzenlemeler yapmak, aksama olacağını düşündüğü konuları ilgili Dönem Koordinatörleri aracılığıyla Eğitim Koordinatörlüğü Başkanı ile iletmek.
 3. Programda öngörülen dersler, uygulamalar ve sınavların aksamadan yapılabilmesini sağlamak. Saptadığı aksaklıkları Dönem Koordinatörüne ileterek çözüm önermek.
 4. İlgili kurulun ders içerik ve saatlerinin ilgili öğretim üyelerine bildirmek, yoklamaların düzenli takibini sağlamak, kurul/ders sınavları için soru sayısının belirlenmesini sağlamak ve soru talebinde bulunmak, sınava girecek öğrenci listesinin oluşturmak, sınav öncesinde ilgili dersin öğretim üyelerine bastırdığı soruları onaylatmak, kurul/ders sınavlarını uygulamak ve kurul ders yoklamaları ve kurul sınav evraklarını eksiksiz bir şekilde zarflayarak Dönem Koordinatörüne iletmek (Bahsedilen sınavlar; kurullar için teorik ve pratik sınavlar, kurul sınavı ve mazeret sınavıdır. Ders sınavları için teorik ve pratik olarak quiz, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarıdır.)
 5. Kurul/Ders Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak ve bu sonuçların sınav/klinik uygulama tarihinden sonra en geç üç gün içinde Eğitim Koordinatörlüğü sekreteryasına ulaşmasını sağlamak.
 6. Her yılın Mayıs ayı sonunda bir sonraki öğretim yılına ait ders kurulu eğitim programını hazırlayarak ilgili Dönem Koordinatörüne sunmak.
 7. Ders Kurulunun veriminin artırılabilmesi için önerilerde bulunmak.
 8. Dönem Koordinatörünün gerekli gördüğü hallerde Dönem Kurulu toplantısına katılmak.

Müfredat Komisyonu Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı temsilcileri arasından Eğitim Koordinatörlüğü Başkanı önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilir.

Müfredat Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Eğitimle ilgili konuların çözümüne ve iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve bu yolla eğitim kalitesini kalıcı olarak artırmayı hedeflemek,
 2. Fakültedeki eğitimin yeniden yapılanmasını mevzuata uygun olarak uluslararası bilimsel eğitim ilkelerine göre düzenlemek, müfredat iyileştirme çalışmaları yapmak,
 3. Fakültedeki, Diş Hekimliği eğitiminin, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlamak,
 4. Müfredat formları ve ders izlence formlarının hazırlanmasını sağlamak,
 5. Eğitim ve öğretimde yapılanma ve yenilenme konularında hazırlık yapmaktır.

Dekan tarafından atanmış bir Başkan ve Başkanın önerisi ve Dekanın onayı ile atanmış ölçme değerlendirme konusunda yetkin 3 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Komisyonun ölçme değerlendirme ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Ders Kurulu sınavları, ara sınavlar, genel sınavlar, bütünleme sınavları, klinik uygulama sınavları ve mazeret sınavlarının hazırlanmasında öğretim üyelerini gerektiğinde bilgilendirmek.
 2. Programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve ara sınavlar ve genel sınavlar sonrasında öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değerlendirerek Dekana, Eğitim Koordinatörlüğü Başkanına ve Müfredat Komisyonuna bilgi vermek
 3. Mezuniyet öncesi eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve ilgili kuralları Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığına önermek.
 4. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme konusundaki eğitimlerine katkı sağlamak.
 5. Uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirli aralıklarla gözden geçirerek geçerlik ve güvenilirliğini arttıracak şekilde yenilenmelerini sağlamak.
 6. Sınavların teknik değerlendirmelerini yapmak, amaca uygun, standart, objektif ve ölçme değeri yüksek sınavlar haline gelmesini sağlamak.
 7. Ölçme ve değerlendirme konusundaki ulusal ve uluslararası etkinlikleri izlemek, bunlar hakkında Dekanlığı ve diğer birimleri bilgilendirmek
 8. Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak, başka kurumlardan katılımcıların görüşlerinden yararlanmak,
 9. Diğer Diş Hekimliği Eğitimi grupları ile eşgüdüm içinde ve gerek olduğunda birlikte çalışmak.

Dekan, Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Genel Koordinatörü ve Dönem Koordinatörleri/Ders sorumluları komisyonun doğal üyesidir. Komisyon; dikey koridorları temsil eden öğretim üyelerinin eğitim programındaki rolleri esas alınarak dengeli dağılım ile on kişiyi aşmayacak şekilde oluşturulur. Üyeler, Dekan tarafından en az bir yıl süre ile görevlendirilirler. Başkan ve yardımcısı, doğal üyeler dışındaki üyeler arasından komisyon tarafından bir yıllık süre için seçilir. Sürenin bitiminde başkan yardımcısı başkanlık görevini üstlenir.

Komisyonun görevi, fakültenin mezuniyet öncesi Diş Hekimliği eğitimi programının ve işleyişinin değerlendirilmesi, önerilerde bulunulması ve izlenmesidir. Bu amaçla, çalışmalarını sürdürür; öneri ve raporlarını Eğitim Koordinatörlüğü’ne sunar.

PDK’nın yetki ve sorumlulukları:

Dikey ve yatay entegrasyon temelinde hazırlanmış olan eğitim programının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla;

 1. Eğitim programının değerlendirilmesine uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gereğinde düzenlemek,
 2. Eğitim programının iyileştirilmesi için veri sağlamak ve değerlendirmek,
 3. Eğitim programının işleyişini değerlendirmek ve izlemek,
 4. Eğitim programının işleyişinde gerekli düzenlemeleri önermek ve izlemek,
 5. Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi ve izlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 6. Akreditasyon sürecinde özdeğerlendirme sırasında saptanan olumlu yönlerin sürdürülmesini sağlamak, eksik bulunan, geliştirilmesi gereken yönlerin düzenlenmesi için öneri sunmak ve izlemek.

PDK’nın çalışma işleyişi:

Komisyon gündem doğrultusunda düzenli olarak en az ayda bir kez toplantı yapar. Eğitim programının içerik ve işleyiş açısından tüm bileşenlerinin değerlendirilmesine ilişkin takvim ve aciliyet önceliklerini belirler, gerektiğinde iş bölümü yaparak sırayla gözden geçirir, yöntemleri tanımlar, uygulanması için önerilerde bulunur ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder. Eğitim Koordinatörlüğü tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları da programına alır. Rapor haline getirdiği çalışma sonuçlarını Eğitim Koordinatörlüğü’ne sunar veya iletir.

Beykent Üniversitesinin "araştırma odaklı üniversite” hedefi doğrultusunda, bünyesinde yapılacak olan tüm bilimsel çalışmalar (yayın, proje, patent, sanayi odaklı bilimsel çalışmalar, sergi, Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji üretilmesi ve üretilen bilgi, teknoloji ve yeniliğin toplum yararına kullanılması) için gerekli faaliyetlerin yapılması Araştırmaları Geliştirme Koordinatörlüğünün temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışacak olan Kordinatörlüğün işlevleri arasında ilgili birimdeki nitelikli araştırma sayısının arttırılmasına yönelik gerekli planlamaların yapılması, uygun araştırma olanaklarının yaratılması ve araştırma birimleri arası koordinasyonun sağlanması gibi öğeler bulunmaktadır. Araştırmaları Geliştirme Koordinatörlüğü ; Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili, birimdeki mevcut durumun saptanması ve duyurulması, yeni bilgi üretimi, bilgi birikiminin paylaşımı ve yaygınlaştırılması, geleceğe yönelik önerilerin oluşturulması konularında rektörlük “Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu” ile uyumlu bir şekilde çalışır.

Görev Tanımı

Araştırma odaklı üniversite olma hedefi doğrultusunda:

 1. Birimdeki bilimsel çalışmaların çağdaş ve gelişmiş ülke standartlarına ulaşmasını sağlamak için birimin araştırma önceliklerini belirler ve duyurur,
 2. AR-GE kültürünün içselleştirilmesi ve araştırmacı bilim insanı yetiştirme konusunda özendirici çalışmalar yapar. Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmanın önemi ile ilgili farkındalıklarını arttırıcı önlemlerin alınması ve konu ile ilgili olarak bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi için çalışır. Bu amaçla: Her aşamadaki bilim insanları için araştırma temel eğitiminin (seminerler, konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler ve eğitim planlarının düzenlenmesi) planlanması ve organizasyonu, Araştırıcıların yurt içi ve dışında önceden belirlenen hedefler doğrultusunda eğitilmesi konusunda Dekanlığa öneriler sunulması, Öncelikli alanlar başta olmak üzere, yeni doktora programlarının açılması, mevcut doktora programları için alt yapının daha nitelikli hale getirilmesi için enstitülere öneriler sunulması, Doktorasını tamamlayan ve nitelikli araştırmaları ile ön plana çıkan araştırmacıların istihdamı için bağlı olduğu Dekanlığa öneriler sunulması konularında çalışır.
 3. Nitelikli bilimsel araştırmaların sayısının yükseltilmesi için çalışmalar yürütür; Birimde yürütülen yüksek etki faktörüne sahip bilimsel Ar-Ge çalışmalarının, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılabilecekleri toplantılarda sunulmasının sağlanması, İhtiyaç duyulan alanlarda, üniversite içinden, yurtiçi veya yurtdışından araştırmacı davet edilerek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katılabilecekleri konferanslar planlanması.
 4. Araştırmacılar arasında işbirliğini arttırarak disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesini teşvik eder,
 5. Birimin uluslararası ortaklı Ar-Ge’ye dayalı araştırma ve yayın üretimini destekleyici öneriler geliştirir,
 6. Bilimsel araştırma için birimdeki mevcut altyapı olanaklarının arttırılması, ihtiyaç duyulan alanlarda birimde yeni araştırma-uygulama ünitesi/merkezi kurulması ve geliştirilmesi konularında Dekanlığa öneriler sunar,
 7. Birimin araştırma altyapı olanaklarının bölge potansiyeli ve ihtiyaçları ile uyumlu olarak geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir,
 8. Birimdeki ve üniversitedeki araştırmalara önemli bir altyapı sunan merkezler/ünitelerle uyum içinde çalışma ortamını yaratır,
 9. Birimdeki araştırma konusunda mevcut çıktıların akademik dönem sonunda düzenli olarak derlenmesi ve duyurulmasını sağlar. Bu amaçla aşağıdaki çalışmaları yapar. Öğretim elemanı başına düşen Ar-Ge (SCI, SSCI, AHCI, uluslararası ve ulusal yayın ve bildiriler, projeler, patentler, vb.) faaliyetleri, Ünvanlara, Anabilim dallarına ve Bölümlere göre yayın sayıları, H faktörü ve atıf sayısı dağılımı, Söz konusu AR-GE faaliyetlerinin yıllık olarak birimin web sayfasında yayınlanmasını sağlar.

Çalışma Düzeni

 1. Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü üyeleri, ilgili birimde alanında nitelikli araştırmalar yapan, H faktörü yüksek öğretim üyeleri arasından Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör ve bölüm temsiliyeti gözetilerek araştırmadan sorumlu Dekan Yardımcısı ile birlikte toplam 5 veya 7 öğretim üyesinden oluşur.
 2. Üye adayları yukarıdaki belirtilen kriterler esas alınarak Fakülte Kurulunca belirlenir ve üyeler Dekan tarafından atanır.
 3. Başkan, Komisyon üyeleri arasından ilk toplantıda seçilir. Dekan Yardımcısı, komisyon başkanı olamaz.
 4. Üyelerin görev süresi Dekanın görev süresi ile aynıdır (3 yıl). Süresi dolan veya komisyondan ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle tekrar seçim yapılır.
 5. Ayda bir kez toplanır. Gerekli görülen durumlarda başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.
 6. Çalışmalarını yıllık olarak Rektörlük Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kuruluna iletir.

Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı temsilcileri arasından Dekan tarafından görevlendirilir.

Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Beykent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi yararına eğitim, araştırma, uygulama, sosyal ve kültürel paylaşım platformu oluşturmak üzere bağlantı oluşturulacak yurtiçi ve yurtdışı kurumlan araştırmak, bu kurumlar ile ilgili bilgileri dekana sunmak, uygun görülen kurumlar ile bağlantı sağlamak.
 2. Yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerinin belirli dönemini tamamlamak isteyen Beykent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi öğrencileri ile yurt içi ve yurt dışında eğitim almak ve eğitim vermek isteyen Beykent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin; ayrıca yurtiçi ve yurt dışından eğitim almak üzere Beykent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’ne gelecek öğrenciler ile eğitim almak ve eğitim vermek üzere Beykent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’ne gelecek olan öğretim üyelerinin seçim kriterleri, geliş ve gidiş kuralları, barınma koşulları, ödeme kuralları, bursluluk durumları ve sertifikasyon işlemlerini düzenlemek.
 3. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarında yer alan Erasmus Programı, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim üyesi Değişim Programı olan “Farabi Değişim Programı” ve yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı olan Mevlana Değişim Programı ile ilgili süreçleri Uluslararası ve Ulusal İlişkiler Koordinatörleri ve Beykent Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü, Farabi Koordinatörlüğü ve Mevlana Koordinatörlüğü ile birlikte yürütmek.
 4. Uluslararası ilişkiler koordinatörü ile ulusal ilişkiler koordinatörünün görevlerini denetlemek, talep ve önerilerini değerlendirerek yerine getirmek üzere Dekana sunmak.

Görev Alanı

Beykent Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında yönetimin temsil edilmesi, yönetim adına kalite ile ilgili tüm hususları planlanması, uygulaması, refakat edilmesi, koordine edilmesi ve sonuçlarının raporlanması.

Görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. ISO-9001:2015, Sağlık Bakanlığı Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında ve geliştirilmesinde görev alır ve kalite hedeflerine uygun çalışmaların yapılmasını sağlar.
 2. Kalite politikasının çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlar.
 3. Kalite dokümanlarını hazırlayarak dekanın onayına sunar.
 4. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarını dağıtımını ve güncellenmesini takip eder.
 5. Dış kaynaklı dokümanların takibini ve muhafazasını takip eder.
 6. Birim ve ünitelerden gelen yenileme talep formlarını değerlendirir.
 7. Gelişmeleri izleyerek gerekli revizyonları ve dağıtımlarını yapar.
 8. Kuruluş iç kalite tetkiklerinin koordinasyonunu, planlamasını yapar ve bu plan doğrultusunda tetkiklerin gerçekleştirilmesini sağlar.
 9. Uygun olmayan hizmetlerle ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, birimler arası koordinasyonu, görüş alış-verişini ve uygunsuzluklar düzeltilinceye kadar takibini yapar.
 10. Eğitim faaliyetlerinin planlamasını, organizasyonunu yapar ve gerçekleştirilmesini sağlar.
 11. Hizmet Planlaması (Planlamanın Gözden Geçirilmesi) faaliyetlerine katılır. ISO- 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasının ve sürekliliğinin sağlanmasını takip eder.
 12. Kalite politikasının, kuruluşun her kademesinde bilinmesi ve uygulanmasını sağlar.

Paydaşların bilgi ve becerilerinin devam ettirilmesi ve güncellenmesi için eğitim aktiviteleri düzenler.